نازنین احمدی

برنامه نویس و شبکه
برنامه نویس و شبکه مهندس نازنین احمدی ، برنامه نویس مدیر شبکه  در مایکروسایت وب،

فرناز کریمی

عکاس و گرافیست
عکاس و گرافیست مهندس فرناز کریمی،عکاس، گرافیس و طراح صفحات وب و اپلیکیش. مدرک
به مشاوره نیاز دارید؟